Webprotocol RK Basisschool Bernadette

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door de RK Basisschool Bernadette. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.

Doelstelling van de website:

De website van de school heeft als doel ieder die daar belangstelling voor heeft te informeren over het wel en wee van de Bernadetteschool. Daarnaast is de site uitgangspunt voor de kinderen op hun zoektocht naar informatie op het internet. Daartoe is een bladzijde opgenomen met zoekmachines speciaal gericht op kinderen.

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het informatieboekje en de jaarkalender van de RK Basisschool "Bernadette". Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.

Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daartoe is o.a. een evenementenpagina op de site aanwezig. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

Met onze website bieden we de leerlingen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen, boekverslagen e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden, dichtbij en ver weg.

Via de pagina's "Symbaloo" bieden we iedereen die daarin geïnteresseerd is links naar sites die interessant kunnen zijn voor kinderen en ouders. Voor de inhoud van deze sites is de school niet verantwoordelijk.

De webmaster is Marlies Stubbe, directiecoördinator van de school. Onder haar verantwoordelijkheid  wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst. In bepaalde gevallen wordt eerst overlegd met de voltallige directie voordat tot publicatie op internet wordt overgegaan. In het schooljaar 2017-2018 verricht Ben van Loon, ict-coördinator van de school, ondersteuning m.b.t. de website.

Werkwijze:

Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit inleveren bij de webmaster.

Privacy:

Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school  waarborgen.
Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een informatieboekje, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website en het feit dat daarop werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst.

Wij vragen de ouders aan het begin van het schooljaar schriftelijk toestemming voor publicatie op internet van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. De ouders kunnen deze instemming ook weer schriftelijk intrekken. De webbeheerder verzamelt de namen van de ouders die geen toestemming hebben verleend en plaatst deze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Werkjes en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet op internet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar uiteraard weer intrekken.

Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld.
Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten.

Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zullen in principe niet op internet gepubliceerd worden. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.

Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie, werkstukjes en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren en/of schriftelijk bekend te maken aan de school. De webbeheerder zal deze informatie, werkstukjes of foto’s dan van de website verwijderen.