Disclaimer

Ieder die zich toegang verschaft tot enig deel van de website van de RK Basisschool Bernadette (Bernadetteschool) te Naaldwijk (www.bernadetteschool.nl), wordt geacht van het hiernavolgende kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.  

Onder het begrip RK Basisschool Bernadette (hierna tevens te noemen school) wordt verstaan de school als instelling, het bevoegd gezag van de school alsook alle bij de school en bij de vervaardiging van haar website betrokken personen.

Onder het begrip gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot enig deel van de website van de RK Basisschool Bernadette (Bernadetteschool) te Naaldwijk.  
De RK Basisschool Bernadette besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Er kan echter geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Het is mogelijk, dat er in zowel de website van de school, als de aan deze website gelinkte sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke materiële of immateriële schade of welke directe of indirecte gevolgen dan ook als gevolg van in haar website of aan haar website gelinkte sites geplaatste gegevens, adviezen en informatie, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van de bovengenoemde gegevens, adviezen en informatie.

De RK Basisschool Bernadette aanvaardt evenmin aansprakelijkheid  welke voortkomt uit technische gebreken. De school is  niet aansprakelijk voor een niet onbelemmerde toegang tot zowel de website van de school als de aan haar site gelinkte websites.

De school geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van de school of de aan deze site gelinkte websites. De website van de RK Basisschool Bernadette kan tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Het downloaden van gegevens en informatie van de website van de school of de aan deze site gelinkte sites geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De RK Basisschool Bernadette is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op zowel haar website, als aan haar website gelinkte sites of de server die de informatie toegankelijk maakt.

De RK Basisschool Bernadette spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's, spelletjes en databanken te respecteren. Het copyright van de spelletjes berust bij de makers van de spelletjes. Informatie hierover is - indien wij die konden achterhalen - opgenomen in de broncode. Indien van toepassing berust het auteursrecht en de verantwoordelijkheid van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's.

Gebruiker vrijwaart de school van eventuele claims van derden, waaronder auteursrechthebbenden.

Naar de mening van de RK Basisschool Bernadette is alle in haar website opgenomen content auteursrechtelijk vrij. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke auteursrechtelijke reden dan ook, dan verzoeken wij u de RK Basisschool "Bernadette" onder vermelding van de reden hiervan schriftelijk en/of per in kennis te stellen. De school zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen omtrent de klacht en indien naar haar mening gegrond de desbetreffende content verwijderen.  

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van de RK Basisschool Bernadette. De school geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites.  

De website van de RK Basisschool Bernadette is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van de school de gedeeltelijke of volledige inhoud van de website van de RK Basisschool Bernadette door middel van  cd, dvd, het internet of welk ander medium en op welke andere manier dan ook te verspreiden.