Oudervereniging en MR

De oudervereniging

Op deze pagina's vindt u informatie over de oudervereniging.
De namen van de OV-leden:
Michiel van der Valk (voorzitter), Daniel van der Staaij(penningmeester), Rianne Beeloo, Marjon Boers, Wendy Moor, Sabrina Heskes, Cheryl van Antwerpen, Lenny van Daalen, Esther van der Ende, Kim Kerklaan en Krista Vink

In de link hieronder vindt u het verslag van de jaarvergadering.

De medezeggenschapsraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft elke school een Medezeggenschapsraad (MR). De MR op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden vertegenwoordigen de ouders en worden gekozen door de ouders. De andere vier leden vertegenwoordigen het personeel en worden gekozen door het personeel. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar.

De MR is bedoeld voor het overleg tussen de ouders en de school en denkt mee over het beleid van zowel het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Westland als de schoolleiding. In een reglement is beschreven hoe een MR werkt en welke bevoegdheden de MR heeft. De MR heeft bijzondere bevoegdheden, deze zijn verdeeld in instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur pas een besluit over een aantal zaken (bijv. samengaan met andere schoolbesturen) mag vaststellen, als de MR er mee instemt.

Het adviesrecht betekent dat het bestuur pas een besluit kan vaststellen als de MR advies heeft uitgebracht. De raad geeft advies / instemming in zaken als: de bestuurlijke schaalvergroting, vakantierooster, begroting en jaarverslag, de aanstelling van leerkrachten enz. De raad streeft ernaar de belangen van de school (kinderen, ouders en teamleden) zo goed mogelijk te behartigen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De agenda van de MR hangt op het prikbord. Het eventueel willen bijwonen van een vergadering verzoeken we u dit tevoren kenbaar te maken bij één van de MR-leden.

Daarnaast heeft elke school via de medezeggenschapsraad ook een personeels- en een oudervertegenwoordiging in de overkoepelende GMR ( de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting).

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets meer weten over de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met een vertegenwoordiger van de ouders in de MR. (zie de adreslijst in de schoolgids of het informatieboekje).

De MR bestaat uit de volgende leden: 

namens de ouders:
Dhr. Pieter van Dalen
Mevr. Ilse Kouwenhoven (voorzitter)
Dhr. Jeroen Ringeling 
Mevr. Jolanda Born

namens het personeel:
Mevr. Debbie Akerboom
Mevr. Jolanda Bouman
Mevr. Kim Rombaut
Mevr. Marlies Stubbe (secretaris)