Oudervereniging en MR

De oudervereniging

Op deze pagina's vindt u informatie over de oudervereniging.
De namen van de OV-leden:
Michiel van der Valk (voorzitter), Daniel van der Staaij(penningmeester), Marjon Boers, Wendy Moor, Cheryl van Antwerpen, Lenny van Daalen, Esther van der Ende, Kim Kerklaan, Rianne van der Valk, Mirjana van Vliet, Mariska Langeveld en Lieke de Klerk.

In de link hieronder vindt u het verslag van de jaarvergadering.

De medezeggenschapsraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft elke school een Medezeggenschapsraad (MR). De MR op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden vertegenwoordigen de ouders en worden gekozen door de ouders. De andere vier leden vertegenwoordigen het personeel en worden gekozen door het personeel. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar.

De MR is bedoeld voor het overleg tussen de ouders en de school en denkt mee over het beleid van zowel het bestuur als de schoolleiding. In een reglement is beschreven hoe een MR werkt en welke bevoegdheden de MR heeft. De MR heeft bijzondere bevoegdheden, deze zijn verdeeld in instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur pas een besluit over een aantal zaken mag vaststellen, als de MR er mee instemt.

Het adviesrecht betekent dat het bestuur pas een besluit kan vaststellen als de MR advies heeft uitgebracht. De raad geeft advies / instemming in zaken als: de bestuurlijke schaalvergroting, vakantierooster, begroting en jaarverslag, de aanstelling van leerkrachten enz. De raad streeft ernaar de belangen van de school (kinderen, ouders en teamleden) zo goed mogelijk te behartigen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Het kan wel zo zijn dat er besloten onderwerpen op de agenda staan. Het eventueel willen bijwonen van een vergadering verzoeken we u dit tevoren kenbaar te maken bij één van de MR-leden. Het kan zijn dat er besloten onderwerpen op de agenda staan. De vergaderdata en de agenda's kunt u onderaan deze pagina vinden. Vastgestelde notulen zijn bij de secretaris op te vragen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets meer weten over de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de MR-leden.

De MR bestaat uit de volgende leden: 

namens de ouders:
Dhr. Pieter van Dalen
Mevr. Ilse Kouwenhoven (voorzitter)
Dhr. Vincent Buijs
Mevr. Jolanda Born

namens het personeel:
Mevr. Debbie Akerboom
Mevr. Jolanda Bouman
Mevr. Kim Rombaut (secretaris)
Mevr. Ilse de Jong

Vergaderdata 2023-2024:

Vergaderingen starten altijd om 19:30 in de teamkamer op school.

Maandag 2 oktober
Maandag 20 november
Maandag 15 januari (besloten)
Maandag 4 maart
Maandag 13 mei
Maandag 24 juni

Agenda's: