Verlof aanvragen

U kunt voor uw kind een verzoek voor verlof voor een vrije dag of – dagen of voor vakantie buiten de reguliere vakanties om indienen via Social Schools. Bij de beoordeling hiervan moeten we uitgaan van de richtlijnen die de afdeling Leerplicht van de gemeente Westland heeft opgesteld.

Gewichtige omstandigheden:

Extra verlof bij gewichtige omstandigheden valt uiteen in twee categorieën: 10 schooldagen per jaar of minder en meer dan 10 schooldagen. Het belangrijkste verschil is dat in het eerste geval de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof en in het tweede geval beslist de leerplichtambtenaar. In beide gevallen moet de aanvraag bij de school worden ingediend.

Voorbeelden van 10 dagen of minder:
- verhuizing: 1 dag;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen;
- 12½-, 25-, 40- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
- 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag;
- ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de derde graad: periode in overleg met
directie;
- overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen;
- overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
- overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad: maximaal 1 dag;
- voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Vakantieverlof wegens het beroep van de ouder(s):

Vakantieverlof is geen recht. Maar als één van de beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie tijdens de schoolvakantieperiodes onmogelijk is, kunnen de ouders bij de school vakantieverlof aanvragen.
Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:
- toestemming voor vakantie dient bij voorkeur 2 maanden van tevoren te worden aangevraagd bij de directeur van de school;
- de ouders moeten bij de aanvraag een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is;
- de directeur beslist over het al dan niet toekennen van het verlof;
- vakantieverlof mag één keer per jaar worden verleend;
- vakantieverlof mag niet langer dan 10 schooldagen duren;
- vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Geen reden om verlof aan te vragen zijn bijvoorbeeld:
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
- het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
- als kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.