Waar zijn we trots op

Onze uitgangspunten

Motto Bernadetteschool:
Ik kan het wel, ik moet het alleen nog even leren!

Wat streven we na? 

Actief betrokken lerende kinderen, die sociaalvaardig zijn en het naar hun zin hebben op school. Kinderen die verantwoordelijkheid nemen, goed kunnen samenwerken en reflecteren.

Daarbij gaan we uit van de uniciteit van ieder kind: het mag zichzelf zijn, zijn talenten leren ontdekken en leren hoe het die kan inzetten t.b.v. zijn eigen ontwikkeling, in relatie met anderen om hem heen.

We creëren daartoe samen met kinderen een rustige werksfeer, waarin ze zich veilig genoeg voelen om zich te ontwikkelen.

Wilt u meer lezen over onze uitgangspunten? Lees dan onderstaand stuk uit ons schoolplan.

Schoolregels

Natuurlijk zijn er op onze school regels en afspraken. Deze nemen een belangrijke plaats in. Als we ze met z'n allen naleven, kunnen we prettig samen leven en werken. De regels hebben vooral te maken met de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Op de Bernadetteschool hebben we met alle kinderen vijf basisregels afgesproken. Ze gelden voor iedereen: voor de leerkrachten, voor de ouders en voor de kinderen. Dit zijn onze regels:
1. We vinden iedereen even belangrijk.
2. We zijn aardig voor elkaar.
3. We helpen elkaar.
4. We zijn respectvol en beleefd.
5. We spelen en werken volgens de afgesproken regels.

Een veilige school

Op de Bernadetteschool vinden we het van groot belang dat de kinderen zich op school thuis voelen. We streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich goed voelen. We willen dat alle kinderen zich fijn voelen ongeacht capaciteiten, vaardigheden en achtergrond. Een dergelijke werksfeer, ook wel pedagogisch klimaat genoemd, vormt de basisvoorwaarde voor het bereiken van goede onderwijsleerresultaten en een positieve sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk element van het pedagogisch klimaat is voor ons het creëren van een gevoel van veiligheid en geborgenheid. We werken dagelijks preventief aan het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat door samen met de kinderen te praten over wenselijk en niet wenselijk gedrag. We gebruiken de methode 'De Vreedzame School' als leidraad door de school heen voor het ontwikkelen van sociale competenties.

Maar zoals op elke school kan pesten, ook digitaal pesten, bij ons op school ook voorkomen. Daar sluiten we onze ogen niet voor en we pakken dit serieus aan. We maken gebruik van een pestprotocol  als één van de bouwstenen van het pedagogisch klimaat. De opzet is  preventief van aard. Daarnaast wordt pestproblematiek volgens een helder omschreven aanpak bestreden. 

Onze visie op identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool en aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in ons
onderwijsprogramma en maakt deel uit van wie wij zijn. Anders gezegd: hoe we met elkaar en onze leerlingen
omgaan. Hieronder geven we aan wat we daarmee bedoelen.

1. Onze drempel is laag
We hebben een respectvolle houding naar iedereen, ook al zijn of geloven ze anders. Wij willen een positieve
bijdrage leveren aan wat leerlingen omringt: niemand buitensluiten, gastvrij en uitnodigend zijn.
2. Zien en gezien worden
Wij zien kinderen op onze school en geven hen de ruimte zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past, omdat
we geloven dat aan ieder mens recht moet worden gedaan. Aandacht voor mensen die in de samenleving over het
hoofd gezien worden of het anderszins moeilijk hebben, is vanzelfsprekend voor ons. Iedereen mag echt mens
worden.
3. Wij weten met elkaar wat we van waarde vinden en willen doorgeven aan onze leerlingen
Wij laten ons inspireren door verhalen uit de bijbel en de rijke traditie, door kennis en wijsheid die besloten ligt in
rituelen, symbolen en gebruiken. Deze verhalen, kennis en wijsheid worden verbonden met de eigen ervaringen. Goed geworteld geven we door wat we van belang vinden.
4. Uniek
Iedereen is uniek. Wij benaderen elk kind daarom in al zijn of haar facetten, zodat ze hun talenten kunnen ontplooien. Wij hebben oog voor meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling van kinderen.
5. Samen
Wij denken vanuit het collectief, de gemeenschap, in plaats van het individu. Wij vinden dat mensen zich ontwikkelen en tot bloei komen in relatie met anderen. Leven, groeien, leren en
ontwikkelen doe je niet alleen. Wij zien onze school als een gemeenschap waar volwassenen en kinderen samen
leren, werken en leven en waar iedereen welkom is.
6. Geloven in het goede
Wij vinden dat mensen in wezen goed zijn en kunnen in ieder mens iets goeds zien. Wij willen kinderen in het goede
bevestigen, hun waardigheid bevorderen, hun rechten eerbiedigen en hun talenten en gaven ten volle zien
ontwikkelen.
7. Realiseren wat waar is, kiezen wat goed is en scheppen wat mooi is
Wij vertrouwen in de mens en de menselijke denkkracht. Je wordt uitgedaagd om de wereld om ons heen te leren
begrijpen en daarin verantwoordelijkheid te nemen. Wij maken werk van goed onderwijs waarbij ingezet wordt op
kennisoverdracht en leren nadenken en redeneren. Zo kunnen kinderen verantwoordelijkheid nemen en zin
ontdekken.
8. Meer tussen hemel en aarde
We weten dat mensen creatieve en spirituele talenten en wensen hebben en geven ruimte om te zien en te ervaren
dat er meer is tussen hemel en aarde. Vanuit gedeelde waarden zijn we niet bang om ruimte te geven aan stilte of om
samen te vieren.